Administrace projektu

Oblast:
79421000-1 Řízení jiných než stavebních projektů

Proces realizace projektu podpořeného z evropských dotací je administrativně velmi náročný a vyžaduje plnění řady povinností. Administrativní zajištění projektu zahrnuje následující práce: metodický dohled nad realizací projektu, zpracování průběžných monitorovacích zpráv včetně příloh (věcná část), zpracování závěrečné monitorovací zprávy včetně příloh (věcná část), dohled nad plněním monitorovacích indikátorů, komunikace s poskytovatelem dotace, dohled nad dodržováním podmínek udržitelnosti, zpracování zpráv o udržitelnosti.

Administrace projektů tedy začíná metodickým dohledem nad jeho realizací. Již od začátku projektu je velmi důležité dbát na dodržování postupů a plnění termínů, ke kterým se klient zavázal ve smlouvě. Nedodržení podmínek smlouvy by mohlo znamenat vrácení dotace či její části. Za každé monitorovací období se zpracovává monitorovací zpráva. Jedná se o detailní zprávu mapující průběh daného období z hlediska průběhu aktivit, naplnění monitorovacích indikátorů (vyjmenování konkrétních indikátorů, popsání jak došlo k naplnění a hodnota), výběrových řízení včetně doložení veškeré související dokumentace, publicity včetně doložení způsobu naplnění. Monitorovací zpráva dále obsahuje informace o harmonogramu aktivit či kontrolách na místě. Velmi důležitým bodem je uvedení podstatných a nepodstatných změn v projektu zaznamenaných v daném monitorovacím období, které je potřeba detailně popsat a zdůvodnit. Kromě průběžných monitorovacích zpráv se na konci projektu zpracovává závěrečná monitorovací zpráva, která mimo standardních položek obsahuje souhrnnou informaci o realizaci projektu. Ta ve stručném přehledu udává celý průběh realizace projektu. Další prací je průběžná kontrola naplňování monitorovacích indikátorů uvedených v žádosti o finanční podporu, respektive ve smlouvě o financování, která udává přesné počty a podmínky dosažení. Monitorovací indikátory představují ukazatele, jejichž úkolem je poskytnout zpětnou vazbu o tom, že poskytnutá finanční podpora byla vynaložena účelně a že projekt dosáhl předeslaných cílů. Umožňují také kontrolovat výkonnost celého operačního programu. Po celou dobu realizace projektu je zajištěna komunikace s poskytovatelem dotace, případně zajištění osobní účasti na kontrolách.

Administrace nekončí datem ukončení realizace projektu, nýbrž pokračuje ještě v období udržitelnosti, a to dohledem nad dodržováním podmínek udržitelnosti. Udržitelnost projektu je období, po které musí příjemce podpory udržet výstupy projektu. Jedná se o období, které začíná bezprostředně po ukončení projektu a může trvat až pět let. Podmínky udržitelnosti jako je délka trvání a závazek, jsou uvedeny ve smlouvě o poskytnutí dotace. Udržování výstupů projektu může být předmětem kontroly ze strany příslušných institucí, zjištění porušení pravidel udržitelnosti může pro příjemce znamenat vrácení celé dotace či její části. V rámci udržitelnosti projektu musí být každý rok vypracována zpráva o udržitelnosti projektu. Cena za administraci projektu se odvíjí od rozsahu a náročnosti prací a je dána hodinovou sazbou.

Spočítejte si cenu služby

Vyberte si typ sazby a předpokládanou výši sazby. Poté zadejte předpokládané jednotkové množství nebo míru, dle které se spočítá výsledná orietnační cena. Poté si můžete tuto kalkulaci vložit do seznamu služeb, který si je možné poté vytisknout, uložit nebo zaslat emailem.


Vyberte si typ sazby:

Cena za jednotku

500 Kč/hod.
950 Kč/hod.
1 400 Kč/hod.

Počet jednotek

140 hod.

180 hod.

220 hod.
hod.

Celková cena: -

Uvedné ceny jsou bez DPH.

čekejte prosím...