Interpretace výstupů do ucelené podoby

Oblast:
79300000-7 Průzkum trhu a ekonomický průzkum; průzkum veřejného mínění a statistiky

Jedná se o poslední a nejdůležitější fázi průzkumu, která vrací celý proces na začátek. Podstatou je zjistit ze zpracovaných dat relevantní závěry, najít souvislosti různých jevů a vše transformovat do správných závěrů. Právě toto dělá výzkum výzkumem. Vědecká interpretace výsledků znamená převedení výstupů analýzy dat do uceleného dokumentu v podobě závěrečné zprávy či studie. Dokument je rozčleněn do několika zásadních částí jako například úvod, dále části věnované metodám, výsledkům, diskusi, shrnutí závěrů, některé dokumenty obsahují také přílohy. Úvod obsahuje popis předmětu a cíle výzkumu, seznamuje se základní charakteristikou výzkumných otázek či problému. Nabízí přehled dosavadních poznatků, tedy přehled významných prací k tématu pro orientaci, kde se daná zpráva či studie nachází v systému současných poznatků. Další část věnovaná metodám popisuje mimo konkrétních použitých metod průzkumu také celý postup, jakým byl průzkum realizován. Popisuje strategie, věnuje se výběru vhodných respondentů včetně uvedení počtu zúčastněných, případně odmítnuvších a z jakého důvodu, dále podrobnému průběhu sběru dat, popisu prostředí, způsobu zpracování a následné analýze dat. Část věnovaná výsledkům obsahuje obecný popis výsledků. Vysvětluje jednotlivá zpracovaná témata a jejich vztah k výzkumu. V logické návaznosti dále obsahuje objasněné propojení výzkumných otázek a výsledků. Na závěr dokumentu je zařazena diskuse obsahující analytické úvahy o výsledcích v porovnání s dosavadními výsledky jiných studií, vztah provedeného výzkumu k současné literatuře. Nedílnou součástí dokumentu je doporučení pro řešení zkoumaného problému. Obsahuje především důsledky a navržená opatření, možná otevření nových otázek, možnosti dalšího výzkumu. Cena za interpretaci výstupů do ucelené podoby je účtována za stranu a závisí na rozsahu dokumentu.

Spočítejte si cenu služby

Vyberte si typ sazby a předpokládanou výši sazby. Poté zadejte předpokládané jednotkové množství nebo míru, dle které se spočítá výsledná orietnační cena. Poté si můžete tuto kalkulaci vložit do seznamu služeb, který si je možné poté vytisknout, uložit nebo zaslat emailem.


Vyberte si typ sazby:

Cena za jednotku

800 Kč/str.
1 700 Kč/str.
2 600 Kč/str.

Počet jednotek

str.

Celková cena: -

Uvedné ceny jsou bez DPH.

čekejte prosím...