Výběr a vytvoření vhodného nástroje dotazování pro potřeby průzkumu trhu

Oblast:
79300000-7 Průzkum trhu a ekonomický průzkum; průzkum veřejného mínění a statistiky

Průzkum trhu má dvě fáze – přípravnou a realizační. Přípravná fáze je velmi důležitá z hlediska úspěšnosti realizace průzkumu a zajištění kvalitních výstupů. Zahrnuje plán a přípravu průzkumu, jehož součástí je definování problému a cíle průzkumu, analýza situace. Realizační fáze potom zahrnuje realizaci průzkumu, zpracování a analýzu dat, interpretaci výsledků. Návrh plánu průzkumu je nejdůležitější částí celého výzkumu a platí zde zásada, že výzkumná strategie a metody musejí být vhodné pro zodpovězení výzkumné otázky. Správné určení problému a cíle je základním stavebním kamenem úspěšného průzkumu. Při určování problému je potřeba určit také všechny faktory, které na něj mohou mít vliv. Zadání klienta týkající se potřeb a cílů výzkumu je nutné převést následně do podoby měřitelných ukazatelů. Na základě toho dochází k formulaci otázek a hypotéz. Ty musejí být postaveny tak, aby co nejvíce objasnily cíle průzkumu. Následujícím krokem je orientační analýza, která představuje neformální zjišťování zdrojů a informací dostupných pro řešení výzkumného problému. Slouží k potvrzení správnosti pracovních hypotéz či jejich vyvrácení. V takovém případě zabrání nesprávnému provedení průzkumu, je však potřeba vrátit se na začátek a začít výše popsaný proces znova. Pokud se správnost hypotéz potvrdí, následuje vytvoření plánu výzkumu, který obsahuje důležitá fakta týkající se konkrétního průzkumu, tedy metody a techniky sběru dat, velikosti zkoumaného vzorku, způsobu zpracování informací apod. Nejdůležitější je volba vhodné metody průzkumu na základě stanovených cílů. Volba vhodné metody závisí na účelu a cíli výzkumu. Při tomto výběru je však potřeba zohlednit analýzu dat, rozpočet a časové hledisko. Neméně důležitý je také výběr vzorku respondentů (nahodilý, úsudkový, kvótní) a jejich počet, který ovlivňuje přesnost a důvěryhodnost výstupů.[1]

Všechny metody kvantitativního průzkumu jsou založeny na dotazování prostřednictvím dotazníku. Dotazník je formulář sloužící k zaznamenávání odpovědí respondentů. Jeho sestavení je velmi náročné a sestává z několika fází, jako je například stanovení údajů, které mají být zjištěny, stanovení způsobu dotazování, hodnocení obsahu otázek, stanovení typu otázek (otevřené, uzavřené), formulace otázek, stanovení struktury dotazníku, formální úprava dotazníku, předběžný test na malém vzorku typickém pro cílovou skupinu, následná revize.[2] Nejdůležitější je vhodně zvolený typ, formulace a struktura otázek. Dotazník může být strukturovaný či polostrukturovaný v závislosti na cíli průzkumu. Strukturovaný dotazník je jednodušší pro zpracování, protože obsahuje pouze uzavřené otázky. Jeho vyplnění je rychlé. Nevýhodou je ale snížená informační hodnota. Polostrukturovaný dotazník obsahuje také otázky polouzavřené a otevřené. Respondent má prostor k vyjádření vlastního postoje, názoru. Zpracování je komplikovanější a porovnávání odpovědí s ostatními respondenty je složitější. Metody kvalitativního průzkumu jsou založeny na zjišťování informací v rámci diskuse na základě předem připraveného scénáře vedeného moderátorem. Cena je dána hodinovou sazbou a závisí na náročnosti příprav, které se odvíjejí od důležitosti a rozsahu průzkumu a také zvolené metody sběru dat.[1] Diplomová práce, autor Bc. Petr Sladký, Brno 2010, str. 26 – 29

[2] Diplomová práce, autor Bc. Petr Sladký, Brno 2010, str. 36

Spočítejte si cenu služby

Vyberte si typ sazby a předpokládanou výši sazby. Poté zadejte předpokládané jednotkové množství nebo míru, dle které se spočítá výsledná orietnační cena. Poté si můžete tuto kalkulaci vložit do seznamu služeb, který si je možné poté vytisknout, uložit nebo zaslat emailem.


Vyberte si typ sazby:

Cena za jednotku

400 Kč/hod.
850 Kč/hod.
1 300 Kč/hod.

Počet jednotek

30 hod.

45 hod.

60 hod.
hod.

Celková cena: -

Uvedné ceny jsou bez DPH.

čekejte prosím...